Adwokatura Polska Logo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Business&Law
Adwokat dr Robert Trzaskowski

ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź (lewa oficyna, 1 piętro)

Filia Kancelarii w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, lok. 211, 97-300 Piotrków Trybunalski

Telefony kontaktowe
Stacjonarny: +48 42 663 60 78
Komórkowy: +48 694 935 727
e-mail:

Godziny przyjęć

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Konsultacje prawne i pozostałe spotkania wymagają indywidualnego uzgodnienia terminu w formie telefonicznej lub mailowej.

UWAGA! W okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii SARS-CoV-2 porady prawne udzielane są tylko telefonicznie lub mailowo! 

NIP:  9471916938,  REGON:  362170902

Rachunek Bankowy
mBank S.A.
25 1140 2004 0000 3402 7580 8353
ING Bank Śląski
59 1050 1461 1000 0097 2032 4244

Informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna RODO)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) Kancelaria Adwokacka Business&Law Adwokat dr Robert Trzaskowski informuje Panią/Pana, że:

– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Business&Law Adwokat dr Robert Trzaskowski z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, mail: kancelaria@adwokat-lodz.net (dalej określany jako „ADO”).
– W sprawie wykonywania wszelkich uprawnień wynikających z RODO należy kontaktować się z Sekretariatem ADO pod adresem: Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, drogą mailową pod adresem: kancelaria@adwokat-lodz.net, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 42-663-60-78.
– Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych. Są one pozyskane od  Pani/Pana bezpośrednio przy udzielaniu porady prawnej.
– Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia Pani/Panu porady prawnej, co stanowi wykonanie umowy o świadczenie usług prawnych zawartej w formie ustnej, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
– Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni pracownicy ADO oraz ewentualnie podmiot upoważniony do przetwarzania danych, któremu przetwarzanie danych osobowych zostanie powierzone na podstawie umowy, w tym m.in. podmioty, którym zlecone zostanie serwisowanie systemów informatycznych oraz podmioty, którym zlecona zostanie pomoc prawna na etapie przedsądowym, postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego.
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres możliwego dochodzenia roszczeń z umowy, o której mowa w punkcie III przez którąkolwiek ze Stron, oraz przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, przez okres wymagany dla celów statystycznych i archiwizacyjnych. Pani/Pana dane osobowe nie będą jednak przechowywane dłużej niż przez 3 lata od dnia zakończenia wykonywania umowy.
– Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, jak również prawo do przenoszenia danych.
– W razie gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia porady prawnej, a zatem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych przez Kancelarię Adwokacką Business&Law Adwokat dr Robert Trzaskowski. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych, w tym udzielenia porady prawnej.
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.