Adwokatura Polska Logo

Specjalizacja

advocacy-1142138Do zakresu specjalizacji Kancelarii należy obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na wszystkich etapach jej prowadzenia. Podejmujemy się wszystkich czynności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w tym wyboru formy prawnej, sporządzenia umowy spółki, jak również przygotowywania koniecznych do rejestracji spółki lub innego podmiotu dokumentów.

Można zwrócić się do nas w przypadku poszukiwania pomocy prawnej związanej z bieżącą działalnością gospodarczą, w tym sporządzaniem wszelkiej dokumentację na posiedzenia organów spółek, łącznie z projektami uchwał, a także w razie potrzeby przygotowania lub opiniowania kontraktów handlowych i umów o współpracy gospodarczej.

Do zakresu działań Kancelarii należy prowadzenie spraw gospodarczych na etapie sądowym i przesądowym. Można skorzystać z naszej pomocy w razie problemów z windykacją należności pieniężnych oraz w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych. Reprezentacja podmiotów gospodarczych obejmuje również sprawy zaskarżania uchwał, pociągania do odpowiedzialności cywilnoprawnej członków władz spółek i inne.

Zajmujemy się także zmianą struktury organizacyjnej prowadzonej działalności, w szczególności przekształceniami spółek prawa handlowego, ich łączeniem oraz podziałami. Obsługujemy procesy likwidacji spółek.